skip to Main Content
+48 601 333454 kontakt@skarbwody.pl

Projekt

Poniżej prezentujemy opis działań jakie podejmujemy od pierwszego kontaktu z Klientem do zamknięcia projektu i oddania dokumentacji projektowej.

Klient zadaje pytanie
o możliwości i warunki wykonania badań
(email, rozmowa telefoniczna lub formularz kontaktowy).

Faza przygotowawcza

Zbieramy dane niezbędne do przygotowania oferty:

 • lokalizacja prac (adres, numer działki, skan mapy lub współrzędne geograficzne),
 • wielkość terenu, na którym będą się odbywać prace,
 • opis terenu (istniejąca infrastruktura pod i naziemna),
 • opis terenów sąsiadujących.

Powyższe informacje są kluczowe z punktu widzenia technicznych możliwości wykonania badań (rozciągnięcie w linii prostej okablowania o długości kilkuset metrów) i ew. zakłóceń elektrycznych i magnetycznych.

Wspólnie z Klientem określamy cel badania:

 • dla wskazanej lokalizacji, potwierdzenie możliwości dotarcia do wody i oczekiwanej głębokości,
 • określenie optymalnej lokalizacji odwiertu na terenie inwestora,
 • inne oczekiwania.

Dla wskazanej lokalizacji i okolicznych terenów zbieramy dane (o ile istnieją):

 • z wcześniej przeprowadzonych badań,
 • z państwowych rejestrów geofizycznych,
 • z innych komercyjnych źródeł,

celem przybliżonego określenia warunków występowania wody i spodziewanych warunków przeprowadzenia badań.

Przygotowujemy ofertę zawierającą:

 • możliwe, dostępne terminy przeprowadzenia badań,
 • harmonogram całego projektu,
 • zakres badań odpowiadający uzgodnionym celom Klienta,
 • zakres danych, analiz i dokumentacji wykonawczej,
 • warunki odbioru projektu badawczego,
 • wycenę prac.

Przesłanie oferty Klientowi,
Ustalenie finalnych warunków realizacji zlecenia,
Zamówienie, ew. Umowa o wykonania prac badawczych.

Realizacja projektu

Rozpoczęcie prac na terenie Klienta:

 • przyjazd zespołu badawczego (lekki samochód dostawczy, sprzęt, 2ch lub 3ch pracowników),
 • rozstawienie lekkiej aparatury pomiarowej,
 • rozciągnięcie okablowania i wbicie w grunt metalowych elektrod,
 • przeprowadzenie badań i pierwsza weryfikacja zebranych danych.

W zależności od ustalonego zakresu badań, prace tego etapu mogą potrwać od kilku godzin do kilku dni.

Uwaga: w sytuacji gdy pomiary wg. uzgodnionych założeń nie dadzą spodziewanych rezultatów, przygotujemy rekomendację dalszych kroków, np. zmiana zakresu i warunków prac.
Dyskusja z Klientem.

Opracowanie danych, analityka, dokumentacja:

 • prace w siedzibie firmy,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie raportu końcowego prac.

Zwykle etap ten zajmuje od kilku dni do kilku tygodni (dla projektów o najwyższym stopniu skomplikowania).

Odbiór projektu:
Przekazanie dokumentacji i raportu Klientowi,
podpisanie protokołu odbioru,
wystawienie faktury.

Back To Top